กับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

          เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติของ วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 

ในที่นี้ก็คือ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ                                          พร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาสองพระองค์ พระราชสุนิสา และพระเจ้าหลานเธอ รวม ๗ พระองค์ ได้เสด็จมาที่วัด                                                  ในเวลา ๑๘.๔๐-๑๙.๓๐ น. 

   หลังจากตรัสถามถึงสุขภาพพลานามัยของหลวงปู่แล้ว ทรงอาราธนาให้หลวงปู่แสดงพระธรรมเทศนา และทรงอัดเทป

ไว้ด้วย เมื่อหลวงปู่แสดงพระธรรมเทศนาย่อๆ ถวายจบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสถามหลวงปู่ว่า 

        ในหลวง: “หลวงปู่ การที่จะละกิเลสให้ได้นั้น ควรจะละกิเลสอะไรก่อน” 

หลวงปู่ถวายวิสัชนาว่า: “กิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิต ให้เพ่งมองดูที่จิต อันไหนเกิดก่อน ให้ละอันนั้นก่อน”  ครั้นทรงมีพระราชปุจฉาในธรรมข้ออื่นๆ              พอสมควรแก่เวลาแล้ว ทรงถวายจตุปัจจัยแก่หลวงปู่ เมื่อเสด็จกลับ ทรงมีพระราชดำรัสคำสุดท้ายว่า 

        “ขออาราธนาหลวงปู่ให้ดำรงขันธ์อยู่ให้นานต่อไปอีกเกินร้อยปี เพื่อเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนทั่วไป หลวงปู่จะรับได้ไหม” 

 ทั้งๆ ที่พระราชดำรัสนี้เป็นสัมมาวจีกรรม ทรงประทานพรแก่หลวงปู่ โดยพระราชอัธยาศัย หลวงปู่ก็ไม่กล้ารับ และไม่อาจฝืนสังขาร                                                                                                                    จึงถวายพระพรว่า “อาตมภาพรับไม่ได้หรอก แล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเอง จะอยู่ได้นานอีกเท่าไรไม่ทราบ” 
          


Visitors: 39,456